top of page

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Me arvostaisimme yksityisyyttäsi myös ilman GDPR:ää, mutta sen vuoksi teemme siitä teille myös tämän selosteen.

Yksityisyytesi suojaamiseksi noudatamme seuraavia tietosuojaan liittyviä periaatteita: 

Jos jostain syystä olemme saaneet tietoomme henkilökohtaisia tietojasi, käytämme niitä aina ja ainoastaan tavalla, mihin olet meille luvan antanut.

Voit koska tahansa pyytää meiltä kaikki sinua koskevat tiedot ja halutessasi voit pyytää meiltä myös selvitystä siitä, miksi, miten ja mihin olemme tietojasi keränneet.

Toimimme kaikkien tietojen, niin myös sinun tietojesi, kohdalla niin, että GDPR:n asettamat kriteerit täyttyvät ja pideämme ne suojassa kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Noudatamme kaikkia Suomen ja EU:n lakeja ja asetuksia.

Työntekijöidemme ja  toimeksianto- sekä alihankintasuhteissa ja niitä koskevissa sopimuksissa olemme määritelleet tarkat salassapitovelvollisuudet ja tarvittaessa rajoittaneet pääsyä järjestelmiimme.

Olemme jo oman toimialamme ja arvojemme mukaisesti täysin sitoutuneita turvaamaan ja varmistamaan, että kaikkia henkilötietoja suojellaan tarkasti.

Alla kuvaus niistä tiedoista, millaisia henkilötietoja keräämme ja kuinka näitä tietoja käytämme, luvutamme ja suojelemme.

Toinen Tulevaisuus Oy:n asiakas-, potilas- ja henkilötietoja sisältävät rekisterit

Rekisterin pitäjä: Toinen Tulevaisuus Oy, y-tunnus 3304575-8

Osoite: Kalevantie 3, 33100 Tampere

Yhteydenotot: eeva@toinentulevaisuus.fi

 

Rekisterien tarkoitus 

Toinen Tulevaisuus Oy ylläpitää rekistereitä asiakkaistaan ja yhteyshenkilöistään. Meillä voi olla tietoja myös mahdollisista potentiaalisista asiakkaista, mutta nämä tiedot on kerätty julkisista lähteistä. Lisäksi tiedossamme on henkilötietoja työntekijöistämme sekä toimeksianto- ja kumppanuussuhteistamme. Mahdollinen näihin tietoihin kohdistuva markkinointiviestintä on aina omiin palveluihimme liittyvää emmekä luovuta meillä olevia tietoja kolmansille osapuolille ellei siitä ole tietoja kerättäessä erikseen sovittu.

Mahdollisiin sähköposteihin ja muihin viestimiin kerääntyneitä tietoja säilytämme tarvittaessa, jotta mahdollisissa riita- ja asioidenselvittelykysymyksissä meillä on mahdollisuus

tarkistaa omaa tekemistämme niiden avulla.

Poistamme tietoja myös erillisen periaatteen mukaan, mistä lisätietoa myöhemmin.

Toinen Tulevaisuus Oy:n ylläpitämien rekisterien tietosisältö ja käsittelyperiaatteet kuuluvat kaikki vaitiolovelvollisuuden piiriin. Ylläpitämistämme rekistereistä tarkempaa tietoa alla:


Asiakas- ja sopimusrekisterit (Hubspot)

Potilas- ja asiakastiedot: Brightlife

Asiakkasyrityksen ja sen yhteyshenkilö(ide)n yhteystiedot, sopimukset, tarjoukset ja kirjeenvaihto

Yhteyshenkilötiedot poistetaan pyydettäessä, muita tietoja ei poisteta   

Pääsy järjestelmään vain Toinen Tulevaisuus Oy:n vastaavalla johtajalla ja toimitusjohtajalla.


Laskutustietorekisteri 

Procountor

Asiakkaan laskutusosoite ja laskutukseen liittyvät tiedot, mm. viitetoivomus ja maksuehdot

Tiedot poistetaan pyydettäessä. Jo lähetettyjen laskujen tietoja ei poisteta 

Pääsy vain Toinen Tulevaisuus Oy:n talousasioita hoitavalla henilöllä sekä kirjanpitäjillä, jotka työtehtäviensä suorittamiseksi kyseisiä tietoja tarvitsevat.

Kirjanpito on ulkoistettu Accotilit Oy:lle, y-tunnus 0810816


Markkinointirekisteri

Hubspot (CRM)

Wix

MailChimp

Kerätty itse asiakkaiden julkisilta nettisivuilta, tai hankittu muiden julkisten kanavien kautta 

Tiedot poistetaan pyydettäessä. Jo lähetettyjä viestejä ei poisteta. 

Asiakastietojen luovutukset 

Toinen Totuus Oy ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja kolmansille osapuolille ellei siitä ole erikseen tietoja kerätessä yhdessä sovittu.  Näissäkin tapauksissa vain välttämättömät tiedot palvelun tuottamiseksi luovutetaan. Toinen Tulevaisuus Oy ei kerää tietoja myydäkseen ja muutoin jakaakseen niitä kolmansille osapuolille. Mikäli asiakkaan tietoja tulee luovuttaa yrityksen ulkopuolisille tahoille mistä tahansa syistä, kysymme siihen aina luvan tietojen luovutukseen asianosaiselta yritykseltä ja henkilöiltä, joita tiedonluovutus koskee. 

Rekisterien suojaus 

Toinen Tulevaisuus Oy:n rekisterit on edellä esitetyn mukaisesti tallennettu tarkoituksenmukaisilla välineillä. Tietojärjestelmiin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä kaksivaiheisen tunnistautumisen. Mitään tietoja ei säilytetä paperilla. 


Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus-, poisto- ja kielto-oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa pyytää tiedot, jotka rekisteröidystä on tallennettu rekisteriin ja saada niistä itselleen kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpitäjälle. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien rekisteritietojensa korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä. Tietojen poistoperiaatteita on eri rekisterien osalta käsitelty edellä. Lokitiedostoihin tallennettua tietoa sekä jo lähetettyjä viestejä ei poisteta, koska niitä voidaan tarvita vuosienkin kuluttua mahdollisten väärinkäytösten tai riitakysymysten selvittelyssä. Toinen Tulevaisuus Oy:llä on oikeus pidättäytyä rekisteritietojen poistosta siltä osin, kun ne koskevat voimassa olevaan asiakkuuteen liittyviä sopimuksellisesti välttämättömiä asioita, kuten sopimuksen tehneen henkilön tai laskutuksen tietoja. Toinen Tulevaisuus Oy:llä on oikeutettu etu olla poistamatta tietoja, jos on syytä epäillä poiston vaikeuttavan mahdollisten väärinkäytösten selvittelyä. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpitäjälle. 


Evästeiden ja tilastoinnin käyttö Toinen Tulevaisuus Oy:n verkkosivuilla

Verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeiden ja tilastoinnin tarkoitus on parantaa ja kehittää, sekä kohdentaa verkkosivujen sisältöä vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. Verkkosivumme sisältävät myös linkkejä kolmansien osapuolten kotisivuille. Toinen Tulevaisuus Oy ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista tai niiden sisällöstä. Linkitettyjen sivustojen omistajilla on koska tahansa oikeus pyytää poistamaan linkitys omalle sivustollensa, mikäli siihen ei liity sopimuksellista velvoitetta. 

 

Toinen Tulevaisuus Oy Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste 

bottom of page